Můj košík: Košík obsahuje 0 ks zboží,
celkem za 0 Kč

Obchodní podmínky:

Luboš Ertl, Antonína Trapla 15 , 680 01 Boskovice , IČ: 10530061, DIČ:CZ470528505
Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ertl.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.ertl.cz Luboš Ertl, Antonína Trapla 15 , 680 01 Boskovice , IČ: 10530061, DIČ:CZ470528505, a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

Objednávka zboží:

 1. Seznam zboží na stránkách www.ertl.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v rekapitulaci nákupu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
 2. Objednávka je považována za závaznou ihned po jejím odeslání. Jako potvrzení o přijetí Vaší objednávky Vám bude zaslána e-mailem kopie objednávky.
 3. Internetový obchod www.ertl.cz nabízí a dodává výrobky dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR, Brother International CZ s.r.o.). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.
 4. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu objednávku zrušit. Ze strany kupujícího lze objednávku bezplatně zrušit 1 hodinu po jejím odeslání. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že tyto situace nastanou, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit se na dalším postupu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Cena a platební podmínky:

 1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.ertl.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 2. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.ertl.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.ertl.cz.
 3. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou ve formátu ( cena bez DPH / cena s DPH), přičemž DPH pro hardware činí 21%. Všechny ceny jsou uvedené včetně recyklačních a autorských poplatků.
 4. Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je prodávající oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.
 5. Za dodávky platí kupující při převzetí zboží hotově (dobírkou) nebo předem (bankovním převodem předem na základě zálohové faktury).
 6. Zvolí-li kupující způsob platby předem, prodávající vygeneruje zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude kupujícímu zaslané neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího.
 7. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.
 8. Pro smluvní obchodní partnery jsou platební podmínky dohodnuty individuálně.

Dodací podmínky:

 1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.ertl.cz zavedené dopravce, Českou poštu a expresní balíkovou službu PPL.
 2. Ceník dopravy včetně všech podmínek je uveden na www.ertl.cz.
 3. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Standardní termín expedice je do 2 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 10 pracovních dnů. U objednávek specifického zboží, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu ertl@ertl.cz.
 4. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu www.ertl.cz a stav expedice na stránkách přepravce PPL a České pošty.
 5. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce (registraci).
 6. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zjistí-li kupující neúplnost dodávky (počet balení), zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu anebo doručiteli zásilky.
 7. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí prodávající brát zřetel.
 8. Kupující je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na přiloženém dokladu. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit prodávajícího, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace.
 9. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodávajícím, zavazuje se uhradit náklady na přepravu tohoto zboží v plné výši, včetně nákladů na balné, a to do 14 dní od obdržení pokynů k platbě.

Záruční podmínky:

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
 2. Internetový obchod www.ertl.cz poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců (pokud není výrobcem stanoveno jinak).
 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 4. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace:

 1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 2. Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.ertl.cz reklamujte přímo v našem autorizovaném servisním středisku na adrese Antonína Trapla 15, Boskovice 680 01

tel: 516 452 265, email: ertl@ertl.cz. Aktualizovaný seznam dalších autorizovaných servisů (podnikatelů určených k opravě) lze nalézt na stránkách www.brother.cz.
3. Každý reklamovaný výrobek nám musí být zaslán spolu s kopií faktury a jeho záručním listem (pokud k danému výrobku existuje).
4. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Poplatky za odeslání reklamovaného výrobku si hradí zákazník sám, s výjimkou rozporu zboží se smlouvou.
5. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
6. Neoprávněná reklamace: Nebude-li zjištěna reklamovaná závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky, může záruční servis požadovat náhradu vzniklých nákladů za testování podle aktuálního servisního ceníku.

Ochrana osobních údajů:

 1. Veškerá data získaná při registraci od zákazníků jsou považována za jejich osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.
 2. Data slouží jen k provedení nezbytných účetních operací, k realizaci správné dodávky a ke komunikaci s Vámi. Provozovatel www.ertl.cz – se zavazuje, že tyto osobní údaje neprodá, nepronajme ani jinak neposkytne třetí osobě.

Tiskárny, skenery, multifunkční zařízení

Jsme specializovaný obchod produktů značek Brother, Sharp, Koycera, Gestetner a Ricoh. Prodáváme kompletní sortiment kopírek, multifinkčních tiskáren, popisovačů samolepících štítků a spotřebního nateriálu.
Servisní služby provádíme v okresech Blansko, Brno, Svitavy, Prostějov a Vyškov.

Copyright © 2021 Luboš Ertl - kancelářská technika | carezone.cz